• reprezentacja w sprawach sądowych z zakresu prawa gospodarczego, w tym w postępowaniach polubownych oraz mediacjach
  • reprezentacja w negocjacjach handlowych
  • tworzenie projektów ugód pozasądowych
  • kompleksowa obsługa roszczeń windykacyjnych na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym, doradztwo w zakresie skutecznej windykacji należności, zabezpieczeń wierzytelności i obrotu wierzytelnościami
  • audyt prawny firmy pod kątem tworzenia lub dostosowywania treści umów oraz innych dokumentów do wymogów ustawowych
  • opiniowanie i konstruowanie umów, regulaminów, ogólnych warunków umowy, aneksów do umów, tworzenie regulaminów sklepów internetowych,
  • tworzenie umów o zachowanie poufności, pomoc w tworzeniu i wdrażaniu polityki prywatności w przedsiębiorstwach
  • wydawanie opinii prawnych, konstruowanie pism procesowych,
  • udzielanie pomocy prawnej z zakresu tworzenia spółek handlowych i ich rejestracji przed sądem rejestrowym, tworzenie dokumentów korporacyjnych, dokonywanie wpisów i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, a także w sporach wynikających ze spraw ochrony konkurencji i konsumentów,
  • reprezentacja w sporach wynikających z umów, rękojmi i gwarancji, w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie

law3_s