sprawy o rozwód

Prawo rodzinne i opiekuńcze – pomoc prawna w sprawach o rozwód

Nasza kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, przede wszystkim w sprawach rodzinnych, sprawach małżeńskich m.in. o rozwód, a także dotyczących kwestii stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi. Obszarem świadczenia naszych usług jest przede wszystkim miasto Częstochowa, jednak gotowi jesteśmy udzielać pomocy prawnej także w innych miejscowościach.

Do czynności realizowanych w zakresie spraw rozwodowych należą przede wszystkim:

pomoc prawna z zakresu spraw dotyczących zawarcia i ustania małżeństwa, w szczególności spraw o rozwód za porozumieniem stron, rozwód z orzekaniem o winie jednego lub obojga małżonków, spraw dotyczących orzeczenia separacji i jej zniesienia, unieważnienia małżeństwa, spraw rodzinnych i majątkowych rozstrzyganych w wyroku rozwodowym lub ustanawiającym separację, spraw związanych z uzyskaniem zgody Sądu na zawarcie małżeństwa,

reprezentacja w sprawach dotyczących zasądzenia alimentów od małżonka, o ustalenie obowiązku przyczyniania się przez małżonka do zaspakajania potrzeb rodziny, o nakazanie wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka, o pozbawienie drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym, o ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku dorobkowego, o zwrot wydatków i nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny i odwrotnie, eksmisji małżonka z mieszkania,

reprezentacja w sprawach dotyczących stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi, w tym ustalenie formy i częstotliwości kontaktów z dzieckiem, miejsca zamieszkania dziecka, postanowień związanych z władzą rodzicielską, ich zmiany, ograniczenia władzy rodzicielskiej, ustalenia ojcostwa, uznania ojcostwa oraz zaprzeczenia ojcostwa, a także w sprawach o ustalenie obowiązku alimentacyjnego, podwyższenie lub obniżenie tych świadczeń, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, spraw związanych z zarządem majątkiem dziecka, wydaniem przez Sad zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka, o zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,

spraw wynikających ze stosunku pokrewieństwa i powinowactwa, w tym spraw alimentacyjnych w stosunku do dalszych krewnych, pieczy zastępczej i przysposobienia,

sprawach dotyczących opieki i kurateli, w tym dotyczących uzyskania zgody Sądu w ważnych sprawach dotyczących osoby pozostających pod opieką i kuratelą, zwolnienia z opieki lub kurateli.

 

Adwokat Martyna Musiał – Jabłońska, pomoc prawna i porady w sprawach o rozwód